Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klassificering

Från och med våren 2012, placeras alla substanser i tjänsten ”Janusmed fosterpåverkan” in i en av tre olika klasser, beroende på risknivå. Klassificeringen är främst tänkt att underlätta när källan används i journalsystemen. Den ger dock en förenklad bild och vi vill uppmana användarna att läsa bedömningarna i texterna för att inte förlora viktig information.

Definition av klasserna

Läkemedlet kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret

Det finns viktig information att ta del av om det här läkemedlet under graviditet
Erfarenheterna av läkemedlet kan vara begränsade vilket gör att försiktighet bör iakttas. Läkemedlet kan också misstänkas eller - i sällsynta fall fastställt - öka risken måttligt för teratogena eller andra negativa effekter på fostret.

Läkemedlet kan eller misstänks kunna medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet
Patienten bör upplysas om riskerna för det väntade fostret, och exponering bör resultera i en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Majoriteten av bedömda substanser hamnar i den mellersta klassen, 2. Här ingår ett relativt stort spann av substanser, där det finns något att beakta i samband med graviditet. I många fall finns inga misstankar om negativa effekter på fostret men erfarenheter i samband med graviditet saknas. I några fall kan det vara fastställt att risken för negativa effekter på fostret ökar, men vi har bedömt att risken troligen är mindre än för läkemedel i den strängaste klassen, 3. Studier som direkt jämför olika substanser med varandra under graviditet är dock sällsynta.

Senast ändrad 2018-08-21