Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt

Östrogentillskott minskade risk att dö i covid-19
Postmenopausala kvinnor som behandlades med östrogentillskott hade lägre risk att dö i covid-19 jämfört med kvinnor som inte fick tillskott eller sänkning av östrogen. Det visar en nationell registerstudie från Umeå Universitet som publicerats i BMJ Open.
2022-02-19

Kön- och genusskillnader vid luftvägssjukdomar
Enligt talare vid European Respiratory Society International Congress 2021 behöver sjukvård och forskning bli bättre på att ta hänsyn till kön- och genusskillnader som kan påverka sjukdom, hälsosamma beteenden och vård, rapporterar AJMC.
2021-09-21

Färre män har vaccinerats mot covid-19
Fler män än kvinnor har blivit svårt sjuka i covid-19, men trots det har färre män än kvinnor hittills vaccinerat sig mot covid-19. Det rapporterar Svenska Dagbladet. Könsskillnaden ses i alla åldersgrupper men tydligast bland de yngre grupperna. Vad skillnaderna i vaccinationstakt beror på är svår att veta, men mönstret avspeglar generella könsskillnader som observerats i vårdsökarbeteende.
2021-08-17

Vaccin mot covid-19
Nu finns könsspecifik information om vaccin mot covid-19 i kunskapsstödet. För att se texterna som tillkommit, skriv J07BX i sökfältet ovan.
2021-06-16

Tydliga könsskillnader i risk för allvarlig covid-19
Män har en högre risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i covid-19 jämfört med kvinnor, visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Könsskillnaden är störst i åldersgruppen 50-64 år. Männens överrisk kan inte förklaras av tidigare sjuklighet och socioekonomiska faktorer, istället tros biologiska könsskillnader ligga bakom.
2021-04-20

Fler kvinnor har rappoterat biverkningar efter vaccin mot covid-19
Bland de biverkningsrapporter om vaccin mot covid-19 som inkommit till Läkemedelsverket handlar betydligt fler om kvinnor än om män, skriver Jämställdsmyndigheten. Antalet rapporter är emellertid få och bedömds inte vara allvarliga. Möjliga förklaringar till könsskillnaderna kan vara att kvinnor får fler biverkningar, kvinnor är mer benägna att rapportera biverkningar eller att fler kvinnor har vaccinerats.
2021-03-16

Kvinnor drabbas i högre grad av vårdskador inom psykiatrin

En granskning av 4000 journaler genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting visar att 18 procent av kvinnorna och 12 procent av männen fick en vårdskada, rapporterar Ekot. En vårdskada kan vara att patienten får fel diagnos eller fel medicinering.
2021-03-12

Ny vägledning ska öka förståelsen av kön och genus som modifierare av kronisk sjukdom
En review i Lancet (Sex and gender: modifiers of health, disease, and medicine) undersöker betydelsen av kön och genus som modifierare av de vanligaste orsakerna till dödsfall och sjuklighet. Den syftar till att vägleda kliniker och forskare att betrakta kön och genus i sin inställning till diagnos, prevention och behandling av sjukdomar, som ett nödvändigt steg mot precisionsmedicin.
2020-09-22

Hänsyn till kön krävs vid publicering i British Journal of Pharmacology
Ett nytt temanummer av British Journal of Pharmacology handlar om betydelsen av könsskillnader i farmakologiforskning. Tidskriftens nya policy rekommenderar att alla studier som skickas in till tidskriften har tagit hänsyn till kön som en experimentell variabel. Läs mer om temanumret.
2019-12-11

Könsskillnader i risk och överlevnad vid cancer
En svensk avhandling har kartlagt könsskillnader i cancerrisk och -överlevnad över tid. Kvinnors bättre överlevnad vid icke-småcellig lungcancer tyder på könsskillnader i tumörbiologi. Kvinnornas sämre överlevnad vid urinblåscancer sågs endast hos de med muskelinvasiv blåscancer, vilket talar för skillnader i klinisk handläggning och behandling av kvinnor och män med muskelinvasiva tumörer. Avhandlingen visade även att den förhöjda cancerrisken hos män till stor del kan förklaras av att män generellt är längre än kvinnor.
2019-12-09

Forskare bör ha kön och genus i åtanke
I en specialutgåva av Nature skriver fem experter om att kön och genus ignoreras för ofta inom forskning. Att tänka på kön och genus skulle hjälpa forskare att förbättra sin forskning, skriver dem. Artikeln belyser en mängd exempel där inkludering av kön och genus har bidragit till avancerad förståelse eller insikt. Författarna anger en färdplan och uppmanar forskare, finansieringsbyråer, tidskrifter och universitet att samordna insatserna för att genomföra robusta metoder för kön- och genusanalys.
2019-11-14

Vetenskapsrådet inför köns- och genusperspektiv i bidragsutlysningar
Forskare som ansöker om bidrag från Vetenskapsrådet måste nu redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den planerade forskningen.
2019-01-28

Kunskapsstödet utökas med information om flera läkemedel
Nu har könsspecifik information om flertalet virushämmade läkemedel (ATC-kod J05), cancerläkemedel (ATC-kod L01) och medel vid endokrinterapi (ATC-kod L02) tillkommit.
2018-12-20

Könsskillnader i biverkningsrapportering för blodtryckssänkande läkemedel
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i spontanrapportering av biverkningar för blodtryckssänkande läkemedel mellan 2005-2012. En högre förekomst av biverkningsrapportering bland kvinnor observerades för följande läkemedelsgrupper: ACE-hämmare, kombination av ACE-hämmare och diuretika, angiotensin II-antagonister, kombination av angiotensin II-antagonister och diuretika, tiazider och kaliumsparande medel. Aldosteronantagonister var den enda läkemedelsgruppen med högre förekomst av biverkningsrapportering bland män.
2018-10-02

Kranskärlsjukdom hos postmenopausala kvinnor
En nypublicerad review ger ett aktuellt perspektiv på könsskillnader inom kranskärlsjukdom (CAD) och begränsningar vid bedömning av CAD hos postmenopausala kvinnor. Nya undersökningsmetoder för att utvärdera CAD hos postmenopaulsa kvinnor lyfts fram.
2018-10-02

Könsfördelning i läkemedelsstudier inom hjärtakärl kartlagt
Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har gjort en genomgång av könsfördelningen i pivotala studier inom hjärtkärlområdet för läkemedel som godkänts 2005-2015. För få kvinnor fanns representerade i förhållande till sjukdomsförekomst i studier gällande hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och akut koronarsyndrom. För få män fanns representerade i studier gällande pulmonell hypertension. Det fanns inga skillnader mellan kvinnor och män i läkemedelseffekt eller biverkningar.
2018-10-02

Effekt av immunterapi olika mellan könen
Överlevnad bland patienter som behandlats med immunterapi i form av checkpoint-blockad var högre hos män än kvinnor, visar en stor metaanalys som Läkemedelsvärlden rapporterar om. Meta-analysen som publicerats i Lancet Oncology, inkluderade 11 300 patienter som behandlats med ipilimumab, tremelimumab, nivolumab eller pembrolizumab för olika typer av cancer.
2018-05-17

Svenska kvinnor med hjärtinfarkt bör behandlas bättre
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i behandling, överlevnad och sjuklighet efter hjärtinfarkt. Från databasen SWEDEHEART, som inkluderar alla patienter med sjukhusvårdad hjärtinfarkt, analyserades 180 368 patienter (35 % kvinnor) 10 år efter insjuknandet. Kvinnor erhöll sämre behandling och hade högre överdödlighet även efter justering för ålder och samsjuklighet. Dock försvann skillnaderna vid justering för om de fått behandling enligt riktlinjerna eller inte. Om kvinnorna behandlades enligt rekomendationerna blev resultatet lika för båda könen. Varför kvinnor inte behandlades korrekt är oklart men studien indikerar att sjukvården bör behandla både kvinnor och män lika för att undvika onödiga dödsfall.
2018-01-23

Ny bok granskar hur läkemedel påverkar könsroller
Boken Gendering Drugs undersöker hur läkemedel hjälper till att skapa olika föreställningar om kön och genus. Förväntningar och marknadsföring av läkemedel påverkar dess betydelse och användning, som därmed kan se olika ut i olika länder. Ämnen som tas upp är bland annat HPV-vaccin och behandling av godartad prostataförstoring. Boken är skriven av forskare från bland annat Sverige, Storbritannien, Österrike och Colombia.
2017-12-05

Könsskillnader i diagnosticering och behandling av depression
En ny avhandling har undersökt könsaspekten vid diagnos och behandling av depression hos vuxna, rapporterar Läkemedelsvärlden. Avhandlingen visar att fler män än kvinnor hade symptom på depression, medan fler kvinnor fick diagnosen depression. Fler kvinnor än män behandlades med antidepressiva läkemedel.
2017-11-30

Försöksdjurens kön kan ha stor betydelse för forskningsresultat
Ett internationellt forskarlag har analyserat hur laboratoriemössens kön inverkade på de fysiologiska egenskaperna, rapporterar Dagens Medicin. Könets betydelse var större än man tidigare trott. Fynden visar att oavsett forskningsfält bör man ta hänsyn till kön vid utformning och analys av djurstudier.
2017-06-28

Allvarliga biverkningar vanligare hos kvinnor
Under år 2016 var andelen allvarliga biverkningsrapporter högre för kvinnor än män, visar Läkemedelsverkets årsrapport. Antal allvarliga rapporter för kvinnor var högst i åldersgruppen 18–64 år medan antal rapporter för män var högst i åldersgruppen 65 år och äldre. De vanligaste förekommande substanserna i allvarliga rapporter från hälso- och sjukvård var de blodförtunnande läkemedlen warfarin, apixaban och rivaroxaban.
2017-06-20

Män och kvinnor får olika behandling vid psoriasis
Data från Stockholms läns landsting under perioden 2001-2016 visade att män med psoriasis fick mer systemiska läkemedel, biologiska läkemedel och ljusbehandling än kvinnor. Mer att läsa finns i nya numret av Evidens Pdf, 4 MB..
2017-04-24

Nytt namn på tjänsten – Janusmed kön & genus
Kunskaps- och beslutsstöden från Stockholms läns landsting samlas under ett gemensamt namn: Janusmed. Läs mer om namnbytet.
2017-03-28

Kvinnor hämtar ut mer melatonin
Förskrivning av sömnhormonet melatonin ökade kraftigt under 2016 och störst var ökningen hos vuxna kvinnor, rapporterar Socialstyrelsen.
2017-03-27

Rapportering av kön och genus i kliniska studier kan bli bättre
Endast ett fåtal vetenskapliga kliniska studier beaktar kön och genus vid analyser och rapportering av forskningsresultat. Problemet belyses i en viewpoint-artikel publicerad i JAMA (Reporting Sex, Gender, or Both in Clinical Research?) och i en kommentar publicerad i Lancet (Editorial policies for sex and gender analysis). Artiklarna beskriver även förslag på guidelines för rapportering av kön och genus i kliniska studier.
2016-12-20

Tjänsten Kön, genus och läkemedel fungerar återigen
De tidigare tekniska problemen med att öppna dokument är nu åtgärdade och det är åter möjligt att söka på önskat läkemedel i sökrutan ovan. För aktuella substanser som ingår i källan, se Sökbara substanser.
2016-12-01

Tekniska problem med att visa dokument i Kön, genus och läkemedel
På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att öppna publicerade dokument vid sökning i den blå sökrutan. Arbete pågår för att så snart som möjligt kunna visa dokumenten. I övrigt fungerar sidan som vanligt.
2016-11-30

Bättre överlevnad av intensivvård hos män
En studie vid Skånes universitetssjukhus visade att fler män än kvinnor intensivvårdades och att männen var sjukare än kvinnorna vid inläggning. Trots detta hade männen bättre överlevnad av intensivvård jämfört med kvinnorna, framförallt vid hjärtstopp och septisk chock.
2016-11-16

Män sjukskrivs längre än kvinnor
Läkare ger män i genomsnitt 2,8 dagar längre sjukskrivning än kvinnor för likartade åkommor i det första läkarintyget, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. Könsskillnaderna i sjukskrivningstid återfinns i hela landet även om skillnaderna varierar mellan landsting/regioner. Könsskillnaderna kan inte förklaras av en könssegregerad arbetsmarknad, enligt rapporten.
2016-11-01

Smärtsymptom dokumenteras ojämlikt på sjukhus
En studie från Sahlgrenska akademin på 700 sjukhuspatienter visar att kvinnor behövde skatta en högre smärtnivå än män för att det skulle dokumenteras i patientjournalen. Studien visade också att patienternas upplevda smärta i genomsnitt låg väldigt högt upp på smärtskalan.
2016-10-06

Könsskillnader i vården skiljer sig mellan landstingen
Rapporten Öppna jämförelser Jämställdhet från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att det finns tydliga könsskillnader i hälso- och sjukvården och att de varierar mellan landstingen. I genomsnitt hade Landstinget Västernorrland störst könsskillnader, medan Kalmar läns landsting hade minst könsskillnader.
2016-09-08

Kalciumtillskott ökar risken för demens hos kvinnor
En svensk populationsbaserad studie på äldre kvinnor har visat att kvinnor som behandlats med kalciumtillskott hade en högre risk att utveckla demens än kvinnor som inte tagit kalciumtillskott, rapporterar Läkartidningen. Fördjupad analys visade att det bara var kvinnor med tidigare stoke som hade en förhöjd risk.
2016-08-26

Kön, genus och läkemedel visar nu information om 200 substanser
Under 2015-2016 utökade tjänsten sitt innehåll och nu finns könsspecifik information om bland annat antiinfektiva medel, lugnande medel och medel vid alkohol- och nikotinberoende. Den första texten inom terapiområdet andningsvägar har också publicerats (salbutamol), och fler inom samma område är på väg.
2016-08-23

Könsuppdelad statistik
Avsnittet "Försäljning på recept" har uppdaterats för samtliga dokument och innehåller nu könsuppdelad statistik över recept som expedierats under 2015 på svenska apotek. Informationen har hämtats ifrån Socialstyrelsens databas Läkemedelsstatistik.
2016-08-09

Kunskapsstödet finns nu på engelska
Tack vare stort internationellt intresse finns nu en engelsk version av kunskapsstödet, Sex, Gender and Medical Drugs. Klicka på "In English" till höger för att komma till den engelska sidan.
2016-06-01

Ökning av magsyremedel bland unga kvinnor
Användningen av magsyremedel har ökat sedan 2006 och störst ökning ses bland kvinnor i åldrarna 15-29 år. Det visar Socialstyrelsens läkemedelsstatistik år 2015. Kvinnor använder i högre grad smärtstillande medel, antidepressiva, magsyremedel och sömnmedel. Bland män är det vanligare med blodfettsänkande läkemedel, ADHD-medel och läkemedel mot alkoholberoende.
2016-04-13

Könsskillnader i behandling av urinblåsecancer
En ny svensk studie visar att en färre andel kvinnor med urinblåsecancer fick optimal behandling jämfört med männen, rapporterar Läkartidningen. Kvinnorna var äldre vid diagnos och hade mer avancerade tumörer. Överlevnaden efter fem år var lägre hos kvinnorna. Läs hela studien här.
2016-04-11

Databasen uppmärksammad på Vitalis
Kunskapsstödet "Kön, genus och läkemedel" presenterades vid en föreläsning på Vitalis, en stor konferens inom e-hälsa. Dagens Medicin rapporterar om föredraget.
2016-04-07

Kvinnor förskrivs i högre grad olämpliga läkemedel
Årets rapport för Öppna jämförelser visar att en större andel kvinnor än män får läkemedel som anses vara olämpliga för äldre, rapporterar Socialstyrelsen. Bland de olämpliga läkemedlen ingår bensodiazepiner med lång halveringstid, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin.
2016-03-31

Olika cytostatika påverkar fertiliteten hos kvinnor och män
En observationsstudie har undersökt långtidseffekterna av olika cancerbehandlingar på fertiliteten hos kvinnor och män. Män som fått högre doser av alkylerande cytostatika eller cisplatin hade svårare att få barn, medan kvinnor hade svårare att bli gravida efter behandling med lomustin eller busulfan.
2016-03-29

Kön och ålder påverkade behandling vid hjärt-kärlsjukdom
En svensk avhandling har kartlagt hur ålder och kön påverkar tillgången till statinbehandling för patienter med känd hjärt-kärlsjukdom som ännu inte haft en hjärtinfarkt rapporterar Läkartidningen. Kvinnor över 70 år hade hälften så stor sannolikhet att behandlas jämfört med män i samma ålder.
2016-03-18

Få kvinnor i HIV-studier
En systematisk översiktsartikel har analyserat mer än 500 HIV-studier ur ett könsperspektiv, rapporterar Läkemedelsvärlden. Trots att kvinnor utgör närmare hälften av världens HIV-smittade är de underrepresenterade i kliniska studier. Andelen kvinnor i läkemedelsstudier var 19 procent och i vaccinstudierna 38 procent.
2015-10-07

Internationellt intresse för genusmedicin
Förra veckan hölls en internationell konferens i Berlin om genusmedicin, rapporterar Läkemedelsvärlden. Kunskapsstödet "Kön, genus och läkemedel" väckte mycket uppmärksamhet och flera länder vill ta del av informationen.
2015-09-28

Symposium "Sex, Gender and Drugs"
Den 18 september ordnar Centrum för Genusmedicin det fjärde symposiet om köns- och genusaspekter på läkemedel, denna gång med fokus på arytmier. Evenemanget organiseras i sambarbete med Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset och amerikanska FDA.
2015-09-10

Kronisk smärta olika hos hanmöss och honmöss
En ny studie har visat att olika processer i immunförsvaret är inblandade hos hanmöss och honmöss som utvecklar kronisk smärta, rapporterar Dagens Nyheter. Traditionellt har många forskare använt enbart manliga försöksdjur i biologiska studier. I kliniska läkemedelsprövningar ingår alltid både kvinnor och män som försökspersoner, men om ett läkemedel bara har testats på handjur kan det därför vara overksamt hos kvinnor.
2015-06-30

Könsskillnader i vårdkostnader
Män kostar mer än kvinnor vid hjärtinfarkt och blindtarmsinflammation, visar en svensk studie som publicerats i Läkartidningen. Studien har analyserat data från databasen för kostnad per patient, som innehåller slutenvårdsdata från 70 procent av landets sjukhus. En förklaring till skillnaden kan vara att det görs färre ballongvidgningar på kvinnor och att kvinnor inte får optimal behandling med blodtrycks- och hjärtmediciner.
2015-05-26

Färre D-interaktioner hos kvinnor
En svensk registerstudie som analyserat läkemedelsinteraktioner med hjälp av interaktionsdatabasen Sfinx visade att associationen mellan kvinnligt kön och risk för att utsättas för en D-interaktion var mindre än för manligt kön. Däremot sker fler rapporteringar av läkemedelsbiverkningar hos kvinnor. Fyndet kan möjligen indikera att läkemedelsinteraktioner inte dominerar som utlösande orsak till ökad biverkningsförekomst bland kvinnor.
2015-04-08

FDA visar demografiska data från kliniska prövningar
Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har utvecklat Drug Trial Snapshot som tillgängliggör information om kön, ålder och etnicitet för deltagare i de kliniska studier som ligger till grund för FDAs godkännande av ett läkemedel. I pilotprojektet ingår en liten grupp nyligen godkända läkemedel. Varje Snapshot innehåller även information om resultaten av effekt- och säkerhetsstudier och, om det är känt, skillnader i effekt och biverkningar för kön, ålder och etnicitet.
2015-02-11

Tjänsten Kön, genus och läkemedel visar nu information om 100 substanser
Under 2014 utökade tjänsten sitt innehåll och nu finns könsspecifik information om bland annat statiner, bisfosfonater, penicilliner och medel vid ADHD. De första texterna inom terapiområdet smärta och inflammation har också publicerats (paracetamol och ibuprofen), och fler inom samma område är på väg.
2015-01-14

Forskare får 10 miljoner dollar för att studera könsskillnader
Amerikanska National Institutes of Health (NIH) investerar 10 miljoner dollar i extra medel till 82 forskningsprojekt för att undersöka effekterna av kön i prekliniska och kliniska studier, rapporterar NY Times. Investeringen är en upppmuntran till forskarna att se värdet av att studera kön som en biologisk variabel. Finansieringsstrategin är tänkt att resultera i större medvetenhet om behovet av att studera båda könen.
2014-09-26

Män och kvinnor får olika blodtrycksbehandling
En svensk avhandling visar att kvinnor i lägre utsträckning än män når det generella behandlingsmålet om ett blodtryck lägre än 140/90 mmHg, rapporterar tidningen Läkemedelsvärlden. Arbetet baseras på en databas med uppgifter om fler än 40000 patienter, ett samarbete mellan Stockholm, Skaraborg och Göteborg. Undersökningen visar också att kvinnor oftare får diuretika medan män oftare får ACE-hämmare. Samma användningsmönster har också setts i tidigare studier.
2014-09-23

Kön, genus och läkemedel röner uppmärksamhet i världen
I början av september deltog medarbetare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i en vetenskaplig kongress, Medical Informatics Europe MIE2014, i Istanbul. Bland annat presenterades en poster om tjänsten Kön, genus och läkemedel. Den visade sig vara så intressant att den vann pris för bästa poster. Detta för dess vetenskapliga innehåll, samt att ha lyckats bäst med designen, där budskapet kommunicerades till läsaren klart och tydligt på ett estetiskt tilltalande sätt. Grattis!
2014-09-19

Ordlista och förklaring av farmakologiska begrepp
Vad var det nu farmakokinetik, biotillgänglighet och clearence betydde? Och hur påverkas olika faktorer av kön? En omfattande och praktisk ordlista om farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp finns publicerad under Läs mer till höger.
2014-09-08

Tjänsten Kön, genus och läkemedel åter komplett
De tidigare tekniska problemen med vissa texter är nu åtgärdade och det är åter möjligt att läsa om bland annat diabetesläkemedel med flera. Totalt innehåller källan idag information om 80 st läkemedel.
2014-08-30

Lågutbildade kvinnor använder mer lugnande medel och sömnpreparat
Socialstyrelsen uppmärksammar att lågutbildade kvinnor 30–64 år använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor, rapporterar janusinfo. Könsspecifik information om sömnmedlen propiomazin, zolpidem och zopiklon finns att läsa här i tjänsten Kön, genus och läkemedel, sök i den blå sökrutan ovan.
2014-08-19

Tekniska problem med vissa delar av Kön, genus och läkemedel
På grund av tekniska problem har några av de senast publicerade texterna tillfälligt tagits bort från Kön, genus och läkemedel. Arbete pågår för att så snart som möjligt återpublicera dem. I övrigt fungerar sidan som vanligt. Sök på önskat läkemedel i den blå sökrutan ovan.
2014-07-22

Tjänsten Kön, genus och läkemedel utökas med information om diabetesläkemedel
Författarna och redaktionen för Kön, genus och läkemedel har inte tagit semester. Du som är intresserad av diabetes kan nu läsa om könsspecifika aspekter på metformin, glipizid, glimepirid och liraglutid. Den första texten om triptaner har också publicerats (sumatriptan), och fler inom samma område är på väg. Redaktionen tar tacksamt emot synpunkter på hur informationen och tjänsten som helhet uppfattas och kan förbättras! janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se
2014-06-27

Bättre könsfördelning i djurförsök ger säkrare resultat
Vetenskapsradion i P1 rapporterar att den amerikanska hälsomyndigheten NIH uppmanar forskare att i större utsträckning använda både han- och hondjur i djurförsök i medicinsk forskning. Detta för att redan i ett tidigt skede få information om eventuella könsskillnader. Det svenska vetenskapsrådet har dock inga planer på att införa sådana krav. Lyssna
2014-05-15

Informationsbanken utökas kontinuerligt
Könsspecifik information om fler läkemedel inom hjärta-kärlområdet respektive demens finns nu publicerat.
2014-05-06

Flera nya texter om hjärt-kärlläkemedel
Nu har information om 10 hjärtkärlläkemedel tillkommit i tjänsten Kön, genus och läkemedel. För att se alla substanser som tillkommit, skriv C0 (nolla) i sökfältet ovan, och välj ATC-kod i dropplistan.
2014-03-20

Sex matters: "60 Minutes" investigates men, women and drug dosage
Differences between sexes are more pervasive than previously thought; scientists call for a re-examination of medical research, including drug dosages, based on sex. CBSNews 2014-02-07
2014-02-10

Texterna i tjänsten omstrukturerade
I syfte att underlätta läsningen av textstycket Additional information (som innehåller fördjupad information och referenser om varje substans) har informationen ordnats i fasta underrubriker. Synpunkter på hur informationen och tjänsten som helhet uppfattas och kan förbättras, tas tacksamt emot! janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se
2014-01-10

Svenska Dagbladet uppmärksammar tjänsten Kön, genus och läkemedel
Vill öka kunskap om medicinskillnad
2014-01-01

Blödningsrisk kan skilja sig mellan män och kvinnor beroende på sort av blodförtunnande läkemedel – ny studie
Sex differences in spontaneous reports on adverse bleeding events of antithrombotic treatment Rydberg DM, Holm L, Mejyr S, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Oct 6. [Epub ahead of print]
2013-10-06

Premiär för den nya tjänsten Kön, genus och läkemedel på Janusinfo!
Här kan du hitta information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Ett 50-tal substanser inom terapiområdena antikoagulantia, antikoagulantia, antiepileptika, medel vid parkinsonism, sömnmedel, och antidepressiva ingår i den första upplagan. Tjänsten kommer kontinuerligt fyllas på med information om fler läkemedel.
2013-09-17

Blodtrycksmedicin kopplas till bröstcancer
2013-08-06

Kvinnor metaboliserar sömnmedel långsammare än män
2013-02-20

Drug Agency Recommends Lower Doses of Sleep Aids for Women
2013-01-10

Senast ändrad

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z