Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Innehåll och arbetsgång

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad evidensbaserad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att kunskapsstödet Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Författare

Texterna i kunskapsstödet är skrivna av apotekare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och läkare vid Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning och godkännande

Alla texter granskas och diskuteras på rond med författare och ansvarig klinisk farmakolog, med dr Diana Rydberg. Texterna slutgodkänns sedan av professor Karin Schenck-Gustafsson vid Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Vid behov granskas faktainnehållet av kliniska experter från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper inom berört terapiområde. Vid behov konsulteras även Läkemedelsverket eller dess amerikanska motsvarighet, Food and Drug Administration.

Faktasammanställning

Textförfattandet inleds med en litteratursökning där följande källor inkluderas: medicinska databaser (t ex PubMed), produktresuméer, behandlingsriktlinjer, medicinska och farmakologiska textböcker. Litteratursökningen följer en standardiserad procedur (SOP) och en checklista Pdf, 146.6 kB. för att säkerställa att författarna följer samma systematiska process och att sökningarna ger tillräckligt med information för att skriva om substanser som ännu inte har inkluderats i kunskapsdatabasen, samt för att uppdatera befintliga textdokument.

Endast studier utförda på människor inkluderas. Alla könsskillnader som beskrivs i dokumenten i detta kunskapsstöd är statistiskt signifikanta om inget annat anges.

Könsuppdelad statistik över läkemedelsuttag på apotek i Sverige hämtas från Socialstyrelsens Statistikdatabas för läkemedel.

Uppgifter om sjukdomsprevalens hämtas i förekommande fall från Socialstyrelsens Statistikdatabas för diagnoser.

Avsändare och ansvarsförhållanden

Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För det medicinska innehållet ansvarar Karin Schenck-Gustafsson, professor, Centrum för Genusmedicin, Insitutionen för medicin, Karolinska Institutet och Diana Rydberg, med dr, Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset samt Carl-Olav Stiller, docent, Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Region Stockholm står för teknisk lösning, koppling till produktsortimentet, presentation och implementering.

Synpunkter mottages tacksamt, e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Senast ändrad

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z