Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lamotrigin

Information

Denna sammanfattande information om persistens, biockumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Lamotrigin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Lamotrigin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Lamotrigin har låg kronisk toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lamictal (lamotrigin) från GlaxoSmithKline (hämtad 2021-04-12).

Fara

Persistens: "Ready degradability: <1% degradation in 28 days (TAD 3.11). Inherent degradability: <10% degradation in 28 days (OECD 302). [...] Lamotrigine is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Lamotrigine is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow vid pH 7 = 1.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Scenedesmus subspicatus) NOEC 7500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0037 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av antiepileptika: lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, topiramat och zonisamid.

"Även om lamotrigin är kopplad till en något högre risk än övriga substanser (baserat på högre fettlöslighet) finns ingen uppenbar miljörisk för någon av substanserna. Inga utbyten från miljörisksynpunkt förordas därför. Mätningar av lamotrigin i svenskt avloppsvatten/biota rekommenderas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-04-12] Finns Fass-info från GSK. Finns ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2017-10-02 till 2021-04-12 och riskdatum från 2015-01-01 till 2020-09-12. Siv Martini: ref GlaxoSmithKline 2017-10-02.