Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lymecyklin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Lymecyklin rekommenderas i andra hand vid medelsvår till svår papulopustulös akne respektive i andra hand vid medelsvår till svår rosacea i Kloka listan. Lymecyklin hydrolyseras snabbt till aktivt tetracyklin i samband med absorption. Se vidare tetracyklin.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra (Rapport Goodpoint 2018). "Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-10] Finns ingen Fass-info om lymecyklin. I databasen hänvisning till tetracyklin. Lagt in om Joakims rapport 2018.