Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för hantering av restsituation för Actilyse (alteplas) 2 mg

Publicerat 2022-09-06

Uppdatering 2022-11-25: Under perioden december 2022–januari 2023 kommer det att vara begränsad tillgång till Actilyse 50 mg, därför är det väldigt viktigt att försöka hushålla med den volym av Actilyse 50 mg som finns tillgänglig. Tilldelningen av 10 mg och 20 mg kommer att vara något större för att kompensera för detta.

 

Under rådande bristsituation – inför inte off label-användning för nya indikationer vad avser alteplas.

 

Se även informationsbrev från tillverkaren Pdf, 391.8 kB..

Bakgrund

Actilyse 2 mg försvinner från svenska marknaden under cirka 1,5 år (till och med 2023). På grund av detta kommer vi sakna möjligheten att med dessa doser som grund bereda lösningar för att lösa ocklusioner. Alternativa produkter och behandlingsstrategier undersöks. Problematik finns bland annat kring tillgång, pris, effektivitet och biverkningar när det gäller ersättningsprodukter och därmed kan rekommendationerna behöva ändras över tid.

Högre styrkor av Actilyse kommer att finnas tillgängliga, men tillgången kan påverkas på grund av ett ökat behov av de högre styrkorna när Metalyse och Actilyse 2 mg inte finns att tillgå. Företaget kommer under restperioden allokera tillgängliga volymer till olika länder utifrån behovsbedömning.

Det kommer finnas möjlighet till licensläkemedel i begränsad omfattning till mycket höga kostnader. Det kommer via APL att kunna tillhandahållas Actilys från inköp av licenser i begränsad omfattning. När detta är på plats är ännu inte klart.

Stopp i centralvenösa infarter (centrala venkatetrar, CVK:er, venportar, dialys-CVK:er och PICC-lines, inträffar förr eller senare hos de flesta patienterna. Möjliga orsaker är mekaniskt hinder, felaktigt placerad portnål, intraluminal läkemedelsutfällning, lokal tromb- eller fibrinbildning i anslutning till kateterspetsen eller djup ventrombos.

Om inte mekanisk manipulation, genomspolning med koksalt, eller byte av portnål återställer funktionen, kan trombbildning i eller kring katetern misstänkas. Lokal trombolys i katetern kan då prövas. För närvarande rekommenderas deposition av alteplas doserat enligt Fass. För det mesta räcker en dos, och med två doser är behandlingen framgångsrik i över 80%.

Rekommendation

Från nationellt programområde, NPO, perioperativ vård, intensivvård och transplantation rekommenderas följande strategi:

 • Se över lokala rutiner och säkerställ att aktuella riktlinjer när det gäller hantering och skötsel av centralvenösa infarter används. Vi hänvisar till CVK-riktlinjer från Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, samt Vårdhandboken.
 • Undvik att använda alteplas (Actilyse) som profylaktisk behandling. Använd istället TauroLock i någon beredning. Alla TauroLock-beredningar innehåller förutom taurolidine även citrat. Beroende på vilken antikoagulerande effekt man eftersträvar finns även beredningar med heparin och urokinas.
 • Med anledning av alteplas-bristen: uppdatera era riktlinjer för behandling av ocklusionsbehandling av centralvenösa infarter.
 • Om ocklusion föreligger överväg byte av infart istället för trombolys, särskilt om redan ett trombolysförsök gjorts.
 • Använd Actilyse först när andra alternativ övervägts och förkastas.
 • Vid behov av trombolys överväg användning av någon ersättningsprodukt för alteplas, till exempel:
  – TauroLock med urokinas 25000E. Nackdel: ej studerat som ocklusionsbehandling.
  – Reteplas (Rapilysin). Nackdel: väldigt dyrt.
  – Streptokinas. Nackdel: tämligen vanligt med allergiska reaktioner inklusive anafylaxi, överväg förbehandling med steroider.

Från nationellt programområde, NPO, njur- och urinvägssjukdomar rekommenderas följande för dialysvården:

 • Undvik att använda Actilyse i profylaktiskt syfte undantaget patienter med kritiskt behov av sin CDK.
 • I största möjligaste utsträckning hushålla med Actilyse och istället använda andra metoder lämpliga till patienten för profylax (exempelvis heparin) och behandling av trombotiserad CDK.
 • TauroLock finns i olika beredningsformer med heparin eller urokinas. TauroLock med urokinas kommer att finnas tillgängligt och kan användas för kateterlås som alternativ till Actilyse.

Fortsatt tät dialog sker med företaget. Via nationell samordning kommer möte att ske med företaget (Boehringer-Ingelheim) varje vecka tills vidare. NPO njur- och urinvägssjukdomar och NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation har informerats samt tagit fram rekommendationer.

Mårten Lindström, NAG LOK
Anders Christensson, NPO njur- och urinvägssjukdomar 
Martin Holmer, NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Senast ändrad