Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beslut om samverkan

Vilka läkemedel omfattas av nationellt ordnat införande?

Alla nya läkemedel omfattas inte av nationellt ordnat införande. Det regiongemensamma arbetet fokuserar på läkemedel för vilka det finns ett behov av att regionerna samverkar för att läkemedelsanvändningen ska bli jämlik och ändamålsenlig.

De flesta läkemedel som ingår i nationellt ordnat införande är rekvisitionsläkemedel och används inom slutenvården. Läkemedel som förskrivs på recept och kan omfattas av högkostnadsskyddet genom beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) behöver oftast inte omfattas av ordnat införande, eftersom TLV bedömer om läkemedelsbehandlingen är kostnadseffektiv. Det kan dock förekomma att även receptläkemedel omfattas av nationellt ordnat införande, beroende på regionernas behov.

Underlag

Att ett läkemedel eller en ny indikation ska ingå i den nationella processen för ordnat införande beslutas av NT-rådet, antingen

Regioner kan nominera äldre eller nya läkemedelsterapier till NT-rådet. Nomineringsformulär Pdf, 22.8 kB. ska användas. När ett äldre läkemedel får en ny indikation som kan innebära en inverkan på vården, är det lämpligt att nominera denna till NT-rådet. NT-rådet gör en bedömning om behandlingen ska omfattas av nationell samverkan och meddelar därefter nominerande region, samt publicerar beslutet på webbplatsen www.ntrådet.se

Bedömning

NT-rådets bedömning görs under vägledning av prioriteringskriterier, se nedan. NT-rådets beslut kan ha två utfall:

  • Läkemedlet/indikationen omfattas av nationell samverkan
  • Läkemedlet/indikationen omfattas inte av nationell samverkan

Vad innebär beslutet om nationell samverkan?

Ett beslut om nationell samverkan innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna. Det gör NT-rådet när ett kunskapsunderlag för en bedömning av läkemedlets värde är tillgängligt. För läkemedel som rekvireras och används inom slutenvården, betyder det att en hälsoekonomisk värdering av TLV behövs. NT-rådet tar också ställning till om behov av nationell uppföljning av läkemedlet.

Om beslut om nationell samverkan fattats och läkemedlet får marknadsföringsgodkännande, rekommenderar NT-rådet i regel regionerna att avvakta med behandling med läkemedlet tills NT-rådet fått tillgång till kunskapsunderlag och kan göra en bedömning för sin rekommendation.

När beslut om nationell samverkan fattats, meddelas berört läkemedelsföretag och patientförening.

Förutsättningar

För att NT-rådet ska fatta beslut om att ett läkemedel skall omfattas av nationellt ordnat införande, krävs att läkemedlet/indikationen i Horizon scanning identifierats som angeläget eller att det nominerats av en region. Ett företag kan alltså inte ansöka om att dess produkt ska omfattas av processen.

Prioriteringskriterier

NT-rådet beslutar om nationell samverkan under vägledning av de kriterier som används vid Horizon scanning. För varje läkemedel som beskrivs i en tidig bedömningsrapport, går rådet igenom kriterierna och regionernas önskemål och gör därefter en samlad bedömning nationell samverkan behövs.

När ett läkemedel inte omfattas av nationell samverkan

Skäl till att NT-rådet beslutar om att ett läkemedel eller indikation inte omfattas av nationell samverkan kan exempelvis vara att man bedömer att budgetpåverkan är så liten att en hälsoekonomisk värdering inte är nödvändig, att det finns andra processer som kan säkerställa en jämlik läkemedelsanvändning, att man inte förväntar sig någon stor användning av läkemedlet, eller att läkemedlet kan hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

I de fall NT-rådet bedömer att ett läkemedel inte ska omfattas av nationell samverkan, är det upp till vårdprogramgrupper och regioner att hantera läkemedlet enligt sina vanliga rutiner och använda det utifrån sin bedömning. Ett beslut om att ett läkemedel inte omfattas av nationell samverkan är alltså inte en avrådan från att använda läkemedlet, utan betyder bara att NT-rådet inte kommer avge någon rekommendation. NT-rådet och TLV kommer aldrig ha möjlighet att utvärdera alla nya läkemedel eller nya indikationer.


Senast ändrad