Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Förhandling/upphandling

Landstingen agerar gemensamt för att ta fram villkor, inklusive prissättning, för läkemedel som är aktuella för nationellt ordnat införande. Landstingen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samverkar kring detta, oavsett om det gäller rekvisitionsläkemedel eller läkemedel aktuella för receptförskrivning och subvention inom högkostnadsskyddet.

Förhandling för kostnadseffektivitet för rekvisitionsläkemedel

När en hälsoekonomisk värdering är genomförd av TLV, kan det visa sig att kostnaden för ett nytt läkemedel överskrider betalningsviljan. För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande, kan NT-rådet då initiera en förhandling med företaget med målsättningen att erhålla en rabatt som gör att behandlingen kan bedömas kostnadseffektiv. NT-rådets förhandlingsledare utser en förhandlingsdelegation med representanter från landsting och regioner, ofta inkluderande medicinsk expertis. TLV bidrar i detta arbete med hälsoekonomiskt stöd. När förhandlingen är avslutad och en rekommendation om att använda läkemedlet kommunicerats av NT-rådet, kan alla landsting teckna avtal med företaget. Den rabatt som erhålls genom förhandling, omfattas i regel av sekretess på företagets begäran.

Samverkan mellan landstingen och TLV vid subventionssärenden

I samband med TLV:s handläggning av ansökningar om subvention för läkemedel som förskrivs på recept, kan landstingen, TLV och företaget genomföra så kallade trepartsöverläggningar. Syftet med dessa överläggningar är att hantera osäkerheter som kan finnas i beslutsunderlagen och de kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan landsting och företag som minskar risken för landstingen och innebär att ansökan om läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet kan godkännas.

Alla landsting och regioner har utsett en person med fullmakt att företräda landstinget i trepartsöverläggningar i samband med subventionsbeslut. Ibland är läkemedel som omfattas av trepartsöverläggningar föremål för nationellt ordnat införande och då avger NT-rådet en rekommendation i samband med subventionsbeslutet.

Gemensam marknadsfunktion

Landstingens gemensamma Marknadsfunktion är en viktig resurs i arbetet genom att koordinera förhandlings- och upphandlingsarbete och stötta landstingen vid hantering av avtal, marknadsbevakning, analys och kommunikation.

Senast ändrad 2018-10-12