Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljning

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att följa om läkemedlet använts enligt rekommendation och om ett jämlikt införande har uppnåtts.

Samverkan vid planering av uppföljning

Planeringen av uppföljning av ett nytt läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande, påbörjas i ett tidigt skede, omkring ett halvår före godkännandet. Eftersom många aktörer har intresse av att följa upp ett nytt läkemedel, sker detta ofta i samverkan mellan Läkemedelsverket, fyrlänsgruppen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och läkemedelsföretaget. Aktörerna enas om frågeställningar, ansvarsfördelning, parametrar att följa upp, samt inventerar datakällor. Ofta görs en förstudie om förutsättningarna av Livscykelfunktionens uppföljningsgrupp.

Uppföljningsprotokoll

Planeringen utgör grunden till det uppföljningsprotokoll Livscykelfunktionen utvecklar för läkemedlet. Uppföljningen planeras parallellt med införandet. I uppföljningsprotokollet beskrivs vilken nivå av uppföljning som behöver göras i alla landsting och vilka parametrar som kan följas upp i mån av resurser.

Omfattning av uppföljningen

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp (indikationer, kontraindikationer) och på rätt sätt (dos, dosintensitet). Ibland, men mer sällan, följs också säkerhet och effekt.

Av praktiska skäl kan inte alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande följas upp på detta sätt. Landsting och regioner förses dock med försäljningsstatistik för alla läkemedel som är ärenden hos NT-rådet. Ett urval av denna statistik publiceras på webbplatsen.

Hur länge följer man upp?

I uppföljningsprotokollet beskrivs hur länge läkemedlet ska följas upp, innan resultaten sammanställs på nationell nivå. Generellt bör uppföljningen pågå i ett och ett halvt till tre år. Uppföljningsresultaten återrapporteras till NT-rådet och förmedlas till landstingen, samt publiceras på webbplatsen.

Senast ändrad 2019-01-29