Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

NT-rådets rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Sidan uppdaterad 2022-01-12

I nedanstående översikt listas godkända indikationer för nationellt upphandlade PD-(L)1-hämmare.

Generell rekommendation

När ett läkemedel ingår i översikten vid en viss indikation rekommenderar NT-rådet att det används vid den indikationen. NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.


Direkt berörda personer inom regionerna informeras om avtalspriser i särskild ordning.

För fullständig indikationstext, se respektive produktresumé (www.fass.se)

NT-rådet kommer inte att skriva separata rekommendationer för kommande indikationer och har arkiverat de tidigare utfärdade rekommendationerna.

Adjuvant behandling och viss kombinationsbehandling är undantaget från den generella rekommendationen. Specifika rekommendationer skrivs för dessa indikationer även fortsättningsvis och återfinns i översikten Rekommendationer samt på webbsidan för respektive läkemedel.

Läs mer: NT-rådets process för bedömning av PD-(L)1-hämmare


Kolumnerna i översikten är sorterade i bokstavsordning.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

 

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången eller esofagus, 1:a linjen

+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Bröstcancer, trippelnegativ+ kemoterapi+ nab-paklitaxel

Esofaguscancer, 1:a linjen+ platinabaserad kemoterapi & fluoropyrimidin
Esofaguscancer, 2:a linjen

monoterapi


Hepatocellulärt carcinom


+ bevacizumab

Hodgkins lymfommonoterapi


monoterapi


Huvud- och halscancer, skivepitelial, 1:a linjenmonoterapi el. + platinabaserad kemoterapi & 5-flurorouracil
Huvud- och halscancer, skivepitelial, 2:a linjenmonoterapi


monoterapi


Kolorektalcancer, 1:a linjenmonoterapi
Kolorektalcancer, 2:a linjen

+ Yervoy


Lungcancer, icke-småcellig, 1:a linjenmonoterapi

monoterapi


monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed+ nab-paklitaxel och karboplatin / bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp, 2:a linjenmonoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel
Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp, 2:a linjenmonoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd, 1:a linjen

+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett


Lungcancer, småcellig, 1:a linjen


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin
+ etoposid och karboplatin

Lungsäckscancer, 1:a linjen

+ Yervoy


Malignt melanom, avanceratmonoterapi


monoterapi


Malignt melanom, avancerat med dålig prognos

+ Yervoy


Merkelcellscancer

monoterapi


Njurcellscancer, 2:a linjen

monoterapi


Njurcellscancer, intermediär/­hög risk, 1:a linjen

 + Inlyta


+ Inlyta


+ Yervoy

+ Cabometyx


Njurcellscancer, låg risk, 1:a linjen

+ Inlyta


+ Inlyta


+ Cabometyx


Skivepitelcancer, kutan
monoterapiUrotelial cancer, 1:a linjen

monoterapi


monoterapimonoterapi

Urotelial cancer, 2:a linjenmonoterapi


monoterapi

monoterapi