Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tips på medicinteknik för lung- eller kolorektalcancer

Just nu genomför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en temaspaning som gäller nya medicintekniska produkter för diagnostisering eller behandling av kolorektalcancer eller lungcancer. Temaspaningen görs på beställning av Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) beredningsgrupp.

Temaspaning görs i syfte att i ett tidigt skede identifiera nya, innovativa medicintekniska produkter som kan komma att bli viktiga inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om forsknings- och utvecklingsprojekt, pågående kliniska studier eller nya CE-märkta produkter. TLV bedriver temaspaningen i samarbete med MTP-rådets beredningsgrupp inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Genom spaningen får MTP-rådet information och en lägesbild över vilka produkter och projekt som kan vara av intresse för framtida användning i hälso- och sjukvården.

– Temaspaning är en viktig del i vårt arbete och ett sätt att skaffa oss en överblick av vad som är på gång inom ett visst område. Produkter som bedöms intressanta kan i slutänden bli föremål för en rekommendation för breddinförande i vården, säger Sofia Medin på SKR och samordnare i MTP-rådet.

Alla är välkomna att skicka in tips. Det kan vara branschorganisationer, vårdgivare, företag, högskolor, patientföreningar. Senast den 22 november 2022 vill TLV ha in förslagen. Mer information om hur du lämnar tips finns på TLV:s webbplats.

Senast ändrad