Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Rekommendation om reumatiska läkemedel följs

Patienter med reumatiska sjukdomar som får behandling med de nya antireumatiska JAK-hämmarna har provat minst ett biologiskt läkemedel innan start med JAK-hämmare. Landsting och regioner följer NT-rådets rekommendation visar en ny rapport från NT-rådet.

JAK-hämmarna introducerades i Sverige våren 2017 och under det första året på marknaden har drygt 670 patienter påbörjat behandling med ett sådant läkemedel. Åtta av tio av patienterna var kvinnor.

I oktober 2017 kom NT-rådets rekommendation om att i första hand använda ett biologiskt läkemedel av typen TNF-hämmare vid behandling av patienter med svår eller måttlig reumatoid artrit som tidigare testat andra antireumatiska läkemedel utan tillräcklig effekt. Först när en TNF-hämmare har prövats kan en JAK-hämmare bli aktuell enligt rekommendationen. Och då i första hand den av de två JAK-hämmarna som är mest kostnadseffektiv.

Nu kommer en första uppföljning av hur NT-rådets rekommendation används i praktiken. Den bygger på data från kvalitetsregistret SRQ och visar att båda dessa delar av rekommendationen följs. Nästan 90 procent av behandlingarna med JAK-hämmare som påbörjades under det första halvåret 2018 har varit med den mest kostnadseffektiva JAK-hämmaren, Olumiant.

– Patienter som påbörjar behandling med JAK-hämmare är lite äldre än patienter som börjar med biologiska läkemedel. Det är naturligt eftersom det är de patienterna som testat andra behandlingar först som får tillgång till JAK-hämmarna nu, säger Kristina Aggefors, apotekare och koordinator för livscykelfunktionen inom nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Ett av målen med NT-rådets rekommendation är att användningen av JAK-hämmarna ska ske jämlikt över landet.

– Som helhet är det för få patienter som använder JAK-hämmare i Sverige för att vi ännu ska kunna uttala oss om huruvida det sker jämlikt över landet. Vi får återkomma med mer information i kommande rapporter, säger Kristina Aggefors.

Karin Nordin

Senast ändrad 2019-02-25