Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla landsting och regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Rådet för nya terapier, NT-rådet, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas.

Nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Följ de olika stegen i processen här nedan.

Så fungerar ordnat införande Horizon scanning Urval Beslut om samverkan Hälsoekonomisk värdering Godkännande Förhandling/upphandling Rekommendation Införande Uppföljning