Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beslut om samverkan

Vilka läkemedel omfattas av nationellt ordnat införande?

Alla nya läkemedel omfattas inte av nationellt ordnat införande. Det regiongemensamma arbetet fokuserar på läkemedel för vilka det finns ett behov av att regionerna samverkar för att läkemedelsanvändningen ska bli jämlik och ändamålsenlig.

De flesta läkemedel som ingår i nationellt ordnat införande är rekvisitionsläkemedel och används inom slutenvården. Läkemedel som förskrivs på recept och kan omfattas av högkostnadsskyddet genom beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) behöver oftast inte omfattas av ordnat införande, eftersom TLV bedömer om läkemedelsbehandlingen är kostnadseffektiv. Det kan dock förekomma att även receptläkemedel omfattas av nationellt ordnat införande, beroende på regionernas behov.

Underlag

Att ett läkemedel eller en ny indikation ska ingå i den nationella processen för ordnat införande beslutas av NT-rådet, antingen

  • baserat på tidig bedömningsrapport från Horizon scanning. Regionernas önskemål om hantering av läkemedlet genom nationell samverkan eller inte inhämtas.
    eller
  • genom att en region nominerar ett läkemedel för rekommendation av NT-rådet.

NT-rådets bedömningen görs under vägledning av prioriteringskriterier, se nedan. NT-rådets beslut kan ha två utfall:

  • Läkemedlet/indikationen omfattas av nationell samverkan
  • Läkemedlet/indikationen omfattas inte av nationell samverkan

Vad innebär beslutet om nationell samverkan?

Ett beslut om nationell samverkan innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna. Det gör NT-rådet när ett kunskapsunderlag för en bedömning av läkemedlets värde är tillgängligt. För läkemedel som rekvireras och används inom slutenvården, betyder det att en hälsoekonomisk värdering av TLV behövs. NT-rådet tar också ställning till om behov av nationell uppföljning av läkemedlet.

Om beslut om nationell samverkan fattats och läkemedlet får marknadsföringsgodkännande, rekommenderar NT-rådet i regel regionerna att avvakta med behandling med läkemedlet tills NT-rådet fått tillgång till kunskapsunderlag och kan göra en bedömning för sin rekommendation.

När beslut om nationell samverkan fattats, meddelas berört läkemedelsföretag och patientförening.

Förutsättningar

För att NT-rådet ska fatta beslut om att ett läkemedel skall omfattas av nationellt ordnat införande, krävs att läkemedlet/indikationen i Horizon scanning identifierats som angeläget eller att det nominerats av en region. Ett företag kan alltså inte ansöka om att dess produkt ska omfattas av processen.

Prioriteringskriterier

NT-rådet beslutar om nationell samverkan under vägledning av de kriterier som används vid Horizon scanning. För varje läkemedel som beskrivs i en tidig bedömningsrapport, går rådet igenom kriterierna och regionernas önskemål och gör därefter en samlad bedömning nationell samverkan behövs.

 

Senast ändrad 2019-10-10