Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådet (nya terapier)

Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

NT-rådets ledamöter är utsedda av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.  Gruppen rapporterar till Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. NT-rådets ordförande och koordinator är anställda av SKR.

NT-rådet beslutar om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården och har ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

NT-rådets uppgifter är att:

 • Besluta om nytt läkemedel eller ny indikation på befintligt läkemedel ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande.
 • Ge vägledande rekommendationer riktade till samtliga landets regioner. Rekommendationerna avser:
  • klinikläkemedel
  • förskrivningsläkemedel utanför förmånen
  • vissa förmånsläkemedel, i de fall landstingen identifierat sådant behov
  • vissa medicintekniska produkter som TLV eller andra myndigheter tagit fram kunskaps­underlag för.
 • Kommunicera uppföljningsresultatet och baserat på detta ta ställ­ning till om läkemedlet/indikationen anses infört och kan över­lämnas till vanlig verksamhet.
 • I samband med utfärdande av rekommendation, vid behov tillsätta nationella rådgivande grupper som bistår NT-rådet och regionerna i bedömningen om det finns patienter som undantagsvis kan vara aktuella för behandling med läkemedel som NT-rådet avråder landstingen från generell användning av med hänsyn till kostnadseffektivitetsprincipen.
 • Biträda förhandlingsdelegationen i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med prisförhandling rörande såväl nya som äldre läkemedel/indikationer.
 • I övrigt hantera läkemedelsfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda regioner till den gemensamma nivån.

Kontaktuppgifter

Ordförande: Gerd Lärfars, Region Stockholm
Biträdande ordförande: Mårten Lindström, Region Jönköpings län
Koordinator: Kristina Aggefors, nt-radet@skr.se

NT-rådets ledamöter

Senast ändrad