Landstingens samverkansmodell för läkemedel

NT-rådet (nya terapier)

Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landstingen om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser för läkemedel används på bästa sätt.

NT-rådets ledamöter är utsedda av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer. NT-rådet är en utveckling av NLT-gruppen (nya läkemedelsterapier) som bildades 2009. Gruppen rapporterar till styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel. NT-rådet beslutar om rekommendationer på samma medicinska grund och etiska plattform som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

NT-rådets uppgifter är att:

 • Besluta om nytt läkemedel eller ny indikation på befintligt läkemedel ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande,
 • Ge vägledande rekommendationer riktade till samtliga landets landsting och regioner. Rekommendationerna avser:
  • klinikläkemedel
  • förskrivningsläkemedel utanför förmånen
  • vissa förmånsläkemedel, i de fall landstingen identifierat sådant behov
  • vissa medicintekniska produkter som TLV eller andra myndigher tagit fram kunskaps­underlag för
 • Kommunicera uppföljningsresultatet och baserat på detta ta ställ­ning till om läkemedlet/indikationen anses infört och kan över­lämnas till vanlig verksamhet
 • I samband med utfärdande av rekommendation, vid behov tillsätta nationella rådgivande grupper som bistår NT-rådet och landstingen i bedömningen om det finns patienter som undantagsvis kan vara aktuella för behandling med läkemedel som NT-rådet avråder landstingen från generell användning av med hänsyn till kostnadseffektivitetsprincipen.
 • Biträda förhandlingsdelegationen i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med prisförhandling rörande såväl nya som äldre läkemedel/indikationer
 • I övrigt hantera läkemedelsfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda landsting till den gemensamma nivån.

Kontaktuppgifter

Ordförande: Gerd Lärfars, Stockholms läns landsting
Biträdande ordförande: Mårten Lindström, Region Jönköpings län
Koordinator: Sofie Alverlind, sofie.alverlind@skl.se

NT-rådets ledamöter

Uppdaterad: 2019-02-11