Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp.

Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom SLL är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2017:37 och ska användas inom all öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden.

Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar


1. Checklista

Checklistan är avsedd att användas som ett verktyg vid arbetet med läkemedelsgenomgångar, enkla och fördjupade.

2. Symtomskattningsformulär för att upptäcka läkemedelsbiverkningar

3. Bedömning av behov av stöd med läkemedelshanteringen

4. Beräkning av njurfunktion

5. Rekommendationer för god läkemedelsterapi hos äldre

6. Interaktionsbedömning

7. Övrigt

Kontaktpersoner
Monika Bergqvist monica.e.bergqvist@sll.se
Christine Fransson christine.fransson@sll.se
Kristina Persson kristina.persson@sll.se