Använd depåberedning av paracetamol med försiktighet till äldre

Till äldre är en dygnsdos paracetamol om 3 gram (doserat 1 gram x 3) eller lägre lämpligt. Med rutinmässig användning av depåberedning riskerar äldre att få högre dos. Doseringen bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter.

Äldre exponeras sannolikt för högre plasmanivåer av paracetamol än yngre vuxna vid samma dos [1,2]. En anledning kan vara minskad glukuronidering och sulfatering av paracetamol i levern. Äldre med många läkemedel och kroniska sjukdomar kan vara extra känsliga [2,3]. Enligt klinisk praxis och med stöd från enstaka studier [4] bör 1 gram x 3 per dygn vara högsta dos till äldre, trots att denna dosering inte anges i Fass.

Depåberedning kan ge hög dos

Användning av paracetamol med modifierad frisättning (depåberedning) ökar i vården. Den smärtlindrande effekten vid maxdos 665 mg 2x3 är likvärdig med sedvanlig paracetamol 1 gram i doseringen 1x4, studerat på patienter med medelsvår smärta [5-7]. Vissa små studier har inkluderat patienter upp mot 80 år men bedömningsunderlaget på äldre är begränsat. 

Modifierad frisättning av paracetamol kan innebära administreringsmässiga fördelar. Med ökande användning riskerar dock äldre att slentrianmässigt få 665 mg 2x3 (=3,9 gram) i stället för den rekommenderade högsta dosen 1 gram x 3 dagligen. Tabletterna är större och svårare att svälja och effekten är möjligen något långsammare vid genombrottsmärta. Tabletterna kan heller inte krossas med bibehållen kinetik.

Beredningen blir också problematisk vid överdosering då upprepade serumkoncentrationsmätningar och förlängd behandlingstid med acetylcystein kan bli aktuellt [8]. Kontakt rekommenderas med Giftinformationscentralen vid varje fall av överdosering med paracetamol modifierad frisättning.

Undvik rutinmässig maxdos (2x3) av paracetamol med modifierad frisättning till äldre. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 1 gram x 3 dagligen är ofta tillräckligt.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar


Referenser

  1. Liukas A, Kuusniemi K, Aantaa R, Virolainen P, Niemi M, Neuvonen PJ, Olkkola KT. Pharmacokinetics of intravenous paracetamol in elderly patients. Clin pharmacokinet. Feb 2011;50(2):121-9. PubMed

  2. Wynne HA, Cope LH, Herd B, Rawlins MD, James OF, Woodhouse KW. The association of age and frailty with paracetamol conjugation in man. Age Ageing. 1990 Nov;19(6):419-24. PubMed

  3. Miners JO, Penhall R, Robson RA, Birkett DJ. Comparison of paracetamol metabolism in young adult and elderly males. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):157-160. PubMed

  4. Bannwarth B, Pehourcq F, Lagrange F, Matoga M, Maury S, Palisson M, Le Bars M. Single and multiple dose pharmacokinetics of acetaminophen (paracetamol) in polymedicated very old patients with rheumatic pain. J Rheumatol. 2001 Jan;28(1):182-4. PubMed

  5. Altman RD, Zinsenheim JR, Temple AR, Schweinle JE. Three-month efficacy and safety of acetaminophen extended-release for osteoarthritis pain of the hip or knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Osteoarthritis cartilage. 2007;15(4):454-61. PubMed

  6. Bacon TH, Hole JG, North M, Burnett I. Analgesic efficacy of sustained release paracetamol in patients with osteoarthritis of the knee. Br J Clin Pharmacol. Jun 2002;53(6):629-636. PubMed

  7. Coulthard P, Hill CM, Frame JW, Barry H, Ridge BD, Bacon TH. Pain control with paracetamol from a sustained release formulation and a standard release formulation after third molar surgery: a randomised controlled trial. Br Dent J. 2001 Sep 22;191(6):319-24. PubMed

  8. Läkemedelsverket. Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning. Nyhet 2016-06-29Uppdaterad: 2017-06-08