Riktlinjer för behandling av torra ögon

Hitta i sidan

  Inledning

  Torra ögon är ett vanligt ögonproblem som drabbar cirka 10–15 procent av alla vuxna och tilltar med stigande ålder. Den avtagande tårsekretionen kan leda till att kornea och konjunktiva utsätts för varierande grad av uttorkning med besvär i form av skavkänsla, trötthet i ögonen och ibland dimsyn.

  Tårvätskan

   Tårvätskan består av olika komponenter:

  • en vätskekomponent som bildas i tårkörteln och accessoriska tårkörtlar i konjunktiva
  • en slemkomponent som bildas i mucinproducerande celler i konjunktiva
  • en lipidkomponent från bland annat Meiboms körtlar i ögonlocken

  Tårvätskan får därmed en ytspänning som gör att den kan stanna kvar på ögat en stund efter varje blinkning. Genom att hålla kornea fuktig skapar tårvätskan förutsättningar för en korrekt optik i kornea, och bidrar att reglera korneas hydreringsgrad samt svarar för en stor del av syretillförseln till korneas epitel. Dessutom sköljer tårarna bort främmande föremål och innehåller bakteriedödande enzymer, bland annat lysozym.

  Klinik

  Symtom

  Patienter med torra ögon kan uppleva sveda, gruskänsla, skav, brännande känsla, trötthet, dimsyn och torrhetskänsla i ögonen. Ibland kan, paradoxalt nog, en del patienter uppleva att ögonen känns vätskefyllda. Små epiteldefekter på kornea kan medföra ett reflexmässigt flöde av tårar, vilka kan ha en defekt sammansättning och ger inte någon nämnvärd lindring av besvären.

  Orsaker

  Den vanligaste orsaken till torra ögon är att tårproduktionen minskar med stigande ålder. Problemen är vanligare hos kvinnor.

  Andra orsaker till torra ögon kan vara inflammatoriska sjukdomar i tårkörteln (särskilt sarkoidos), virusinfektioner, läkemedel och vissa hudsjukdomar.

  Vid Sjögrens syndrom är tårproduktionen nedsatt på grund av en autoimmun inflammation i tårkörteln. Diagnosen ställs ofta efter att patienten haft symtom under lång tid. För ytterligare information , se http://www.sjogrensyndrom.se./

  Torr miljö påverkar också ögats slemhinna och kan öka risken för att få besvär.

  Diagnos

  Ögonen är ofta rödsprängda och kan se "matta" ut. I kornealmikroskopet kan en ökad mängd debris ses i tårfilmen, och i mer uttalade fall punktata epiteldefekter och filamentösa trådar på kornealytan.

  Exempel på tester vid torra ögon:
  • Schirmer test: en standardiserad remsa av filterpapper sättes över nedre ögonlockskanten och får sitta under 5 minuter. Ett värde på mindre än 5 mm är patologiskt.
  • Rose Bengal: färgämne som färgar döda epitelceller; kan ses i kornealmikroskop.
  • Break up time (BUT): den tid det tar för tårfilmen att spricka upp efter en blinkning (normalt >10 sek). Mätes i kornealmikroskop.


  Behandling

  Behandlingen består dels av icke-farmakologiska åtgärder, dels av farmakologisk terapi. Det finns en mängd tårsubstitut tillgängliga och man får ibland pröva sig fram till vilket som passar den enskilde patienten bäst.

  Nedan följer generella rekommendationer för behandlingen av torra ögon samt förslag på droppar lämpliga att använda vid olika grad av besvär.

  Icke-farmakologisk

  • Undvik drag, torr luft, hög lufttemperatur, "smutsig luft", rök och damm.
  • Tänk på att blinka vid långvarig fixation, till exempel vid bildskärmsarbete.
  • Undvik allergiframkallande ämnen.
  • Korrigera eventuella förändringar i ögonlock samt kontrollera att blinkningen är normal.
  • Kontaktlinsanvändning är olämpligt vid torra ögon.

  Farmakologisk

  Generella rekommendationer
  • Vanligt doseringsintervall av ögondroppar är 4–6 gånger dagligen. Doseringen skall dock alltid individualiseras. Preparaten kan inte överdoseras.
  • Vid långvarig behandling med ögondroppar bör preparat innehållande konserveringsmedel undvikas, särskilt bensalkonklorid.
  • Samtliga preparat ger mer eller mindre symtom av övergående dimsyn.
  • Substanser med hög viskositet behöver inte droppas så frekvent, men ger å andra sidan mer dimsyn.
  • Salvberedningar bör helst endast användas till natten, då de kan medföra att BUT försämras.
  • Gå igenom medicinlistan för att se om läkemedel med torra ögon som biverkan kan bytas ut eller undvikas.
  • Behandla ögoninfektioner, såväl konjunktiviter och blefariter, i tidigt skede.
  • Svårbehandlade fall kan behöva annan åtgärd eller behandling, till exempel tårpunktsocklusion, lokala steroider eller perorala parasympatomimetika. Sådan behandling sköts lämpligast av specialist i ögonsjukdomar.

  Konserveringsmedel
  Konserveringsmedel kan lösa upp tårfilmens lipidlager, hämma tårfilmens lysozymaktivitet, försämra epitelets sårläkning, ge epitelcelldöd, ökad kornealpermeabilitet och sensibilisering med risk för allergiutveckling.

  Läkemedelsförmån vid förskrivning av tårsubstitut

  Tårsubstitut kan köpas receptfritt på t ex apotek och hos optiker. Det finns ett flertal olika droppar och man får som patient ofta pröva sig fram. De tårsubstitut som är extemporetillverkade eller registrerade läkemedel går att förskriva på recept och omfattas i dagsläget av läkemedelsförmånen, förutsatt att medicinska skäl föreligger. Många nya tårsubstitut är inte registrerade läkemedel och därmed inte rabattberättigade. Dessa kan fungera lika bra eller bättre för den enskilde patienten.

  Preparatöversikt

  Preparatöversikt Klicka på bilden för att komma till tabellerna över preparatöversikt (ej handelsvaror) som visar behandling vid lätta besvär, vid lätta-medelsvåra besvär och vid svåra besvär eller om man inte vill droppa så ofta.


  Patientinformation

  Kort information om behandling av torra och irriterade ögon samt en preparatöversikt för utskrift till patient.


  Uppdaterad: 2017-04-05

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Senast uppdaterat
   2017-04-05 
   (ursprungligen publicerat 2002-12-19)