Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp.

Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom SLL är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:9 och ska användas inom all öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden.

Här hittar du Riktlinje för läkemedelsgenomgångar SLL samt en presentation av dessa i powerpointformat.


Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar

1. Checklista
Checklistan är avsedd att användas som ett verktyg vid arbetet med läkemedelsgenomgångar, enkla och fördjupade.
2. Symtomskattningsformulär för att upptäcka läkemedelsbiverkningar
3. Bedömning av behov av stöd med läkemedelshanteringen
4. Beräkning av njurfunktion
5. Rekommendationer för god läkemedelsterapi hos äldre
6. Interaktionsbedömning
 • SFINX (inloggning krävs)
7. Övrigt


Kontaktpersoner

Monika Bergqvist monica.e.bergqvist@sll.se
Christine Fransson christine.fransson@sll.se
Kristina Persson kristina.persson@sll.se


Uppdaterad: 2016-10-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
 • Apixaban blir förstahandsval i Kloka Listan

  Tidningen Evidens: Apixaban (Eliquis) rekommenderas nu i första hand vid förmaksflimmer och vid okomplicerad venös tromboembolisk sjukdom.

  2017-03-30
 • Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

  Sfinx interaktioner heter nu till exempel Janusmed interaktioner och Läkemedel och fosterpåverkan byter namn till Janusmed fosterpåverkan. Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd.

  2017-03-28