Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inledning

Många läkare som behandlar patientgruppen de mest sjuka äldre – framförallt allmänläkare och geriatriker – arbetar dagligen med frågor om olika läkemedelsbehandlingar ska initieras, behållas eller avslutas. Målsättningen med dessa rekommendationer är att förbättra kvaliteten i läkemedelsbehandlingen av patientgruppen mest sjuka äldre. Fokus är framför allt att lindra symtom, öka livskvaliteten och minska risken för biverkningar. Den grupp som avses är i första hand multisjuka patienter äldre än 75 år, med omfattande sjukvårds- och omvårdnadsbehov. Kognitiv svikt är vanligt, liksom symtom som associeras med ”skörhet”. Den förväntade återstående livslängden överstiger sällan två till tre år. Vid skattning av skörhet med hjälp av Clinical Frailty Scale avses patienter som placeras på steg 5 eller mer.

Clinical Frailty Scale Pdf, 130.9 kB.
Clinical Frailty Scale svensk översättning Pdf, 134.3 kB.

Både underbehandling och överbehandling är vanligt förekommande i gruppen mest sjuka äldre.

Läkemedelsrelaterade problem orsakar nära var tionde slutenvårdsinläggning hos patienter >75 år. Det finns flera orsaker till detta. Med ökande ålder och sjuklighet förändras farmakokinetik och farmakodynamik vilket ställer andra krav på justering av behandlingen. Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, sköra, mycket gamla patienterna är ofta begränsat. Huvudsakligen används evidens från yngre och friskare patienter och handläggningen av de allra äldsta baseras till stor del på klinisk erfarenhet. Vårdprogram för vanliga sjukdomar kan ofta inte tillämpas vid behandling av de mest sjuka äldre. Läkemedelsbehandlingen måste i stället anpassas efter individuella förutsättningar och uppskattad nytta för patienten. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras regelbundet enligt Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Region Stockholm.

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Region Stockholm Pdf, 65.1 kB.

Både läkemedel som har symtomlindrande effekt och läkemedel med effekt på överlevnad kan vara viktiga för denna patientgrupp. För sköra och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör dock symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet ofta prioriteras före prevention.

Klokt råd 2020

Identifiera sköra äldre och anpassa behandlingen med stöd av råden i Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

 

Läkemedelsrekommendationerna är baserade på Kloka listan för 2020

Arbetet med broschyren om Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre har letts av Stockholms läns läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa.

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@regionstockholm.se

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.persson@regionstockholm.se

Följande expertgrupper i Stockholms läns läkemedelskommitté har deltagit i arbetet:

Allmänmedicin

Endokrina sjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Njursjukdomar

Psykisk hälsa

Smärta och reumatiska sjukdomar

Urinvägssjukdomar

Vaccinationer

Äldres hälsa

Senast ändrad