Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsstrategin

Region Stockholms läkemedelsstrategi 2018–2022 Pdf, 589.7 kB. är ett handlingsprogram för att stödja och stimulera läkemedelsarbetet inom Region Stockholm.

Läkemedelsområdet genomgår stora förändringar. Tidigare har fokus i läkemedelsarbetet mycket kretsat kring läkemedel mot stora folksjukdomar med påföljande introduktion av prispressande generika. De senaste åren har fokus förflyttats mot mer nischade läkemedel för mindre populationer med biologiska läkemedel sällsynta sjukdomar och individualiserad behandling.

Patienters inflytande i vården och läkemedelsanvändningen behöver öka och möjligheterna att involvera patienter eller patientföreträdare i utformningen av vård ökar. Insatser för jämlik hälsa behövs vilket inkluderar att stärka alla patienter i användningen av läkemedel.

En åldrande befolkning innebär att allt fler människor lever med kronisk sjukdom och livslång medicinering. Medicinska möjligheter och sjukvårdens utveckling gör att många patienter i hemmet kan behandla sig själva med läkemedel, som tidigare krävt långvarig sjukhusvistelse.

Globaliseringen och vår användning av antibiotika för med sig ökad spridning av bakterier som är resistenta mot antibiotika och ett intensivt arbete krävs för denna läkemedelsgrupp om utvecklingen ska kunna bromsas.

Regionens läkemedelsstrategi påverkas av allt detta och hör ihop med andra strategier och pågående utredningar. Därför kommer strategin betraktas som en vägvisare inom läkemedelsområdet som tagit hänsyn till policys och måldokument på regional och nationell nivå.

Nationella läkemedelsstrategin »