Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed kön och genus

Aktuellt

Könsskillnader i biverkningsrapportering för blodtryckssänkande läkemedel
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i spontanrapportering av biverkningar för blodtryckssänkande läkemedel mellan 2005-2012. En högre förekomst av biverkningsrapportering bland kvinnor observerades för följande läkemedelsgrupper: ACE-hämmare, kombination av ACE-hämmare och diuretika, angiotensin II-antagonister, kombination av angiotensin II-antagonister och diuretika, tiazider och kaliumsparande medel. Aldosteronantagonister var den enda läkemedelsgruppen med högre förekomst av biverkningsrapportering bland män.
2018-10-02

Kranskärlsjukdom hos postmenopausala kvinnor
En nypublicerad review ger ett aktuellt perspektiv på könsskillnader inom kranskärlsjukdom (CAD) och begränsningar vid bedömning av CAD hos postmenopausala kvinnor. Nya undersökningsmetoder för att utvärdera CAD hos postmenopaulsa kvinnor lyfts fram.
2018-10-02

Könsfördelning i läkemedelsstudier inom hjärtakärl kartlagt
Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har gjort en genomgång av könsfördelningen i pivotala studier inom hjärtkärlområdet för läkemedel som godkänts 2005-2015. För få kvinnor fanns representerade i förhållande till sjukdomsförekomst i studier gällande hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och akut koronarsyndrom. För få män fanns representerade i studier gällande pulmonell hypertension. Det fanns inga skillnader mellan kvinnor och män i läkemedelseffekt eller biverkningar.
2018-10-02

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

I dagsläget finns texter för ca 300 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Engelsk flagga

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z