Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka råd

Region Stockholms läkemedelskommittés och dess expertgrupper utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

Endokrina sjukdomar

Utred och behandla osteoporos hos fler. Uppmärksamma särskilt patienter över 50 år som drabbats av fraktur och patienter med peroral kortisonbehandling som förväntas pågå i minst tre månader.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta.

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex. Tillståndet medför mycket hög kardiovaskulär risk.

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp. Det leder till en bättre blodtryckskontroll och räddar liv.

Infektionssjukdomar

Behandla okomplicerade paronykier och subkutana abscesser med alsolsprit och kirurgi i första hand – inte antibiotika.

Lung- och allergisjukdomar

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år. Se också filmen om det kloka rådet.

Nervsystemets sjukdomar

Använd alltid anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad.

Psykisk hälsa

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni. Se också filmen om det kloka rådet.

Smärta och reumatiska sjukdomar

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn. Se också filmen om det kloka rådet. 

Urinvägssjukdomar

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera. Se också filmen om det kloka rådet.

Äldres hälsa

Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av läkemedelsbehandlingen. Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren. Se också filmen om det kloka rådet.

Kloka listan 2018

Gå direkt till

Kloka listan