Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO

Dokumentet baseras på de riktlinjer för trombosprofylax vid covid-19 som tagits fram av Regionens sjukhus samt Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter [1-3].

Målgrupp

Målgruppen är patienter på SÄBO som insjuknar i symtomgivande covid-19, misstänkt eller verifierad. Patienter som är i livets absoluta slutskede är oftast inte aktuella för trombosprofylax med lågmolekylärt heparin (LMH). En strukturerad bedömning av skörhetsgraden kan ske exempelvis med Clinical Frailty Scale. Observera att det är patientens status före insjuknande i covid-19 som ska vara vägledande för bedömningen.

Dosering vid eGFR ≥30 ml/min

 • Vid kroppsvikt under 50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant.
 • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant.
 • Vid kroppsvikt över 90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant.

Dosjustering vid eGFR <30 ml/min

 • eGFR 15–29 ml/min: LMH-behandling i dos som reduceras med 50 procent kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH.

Dosjustering vid låga trombocyter

 • Dosreducera vid trombocyter 30–50x109/l (senast kända prov, komplettera med provtagning under veckan efter insättandet av LMH om kliniskt motiverat).
 • Ges ej vid trombocyter <30x109/l.

Pågående underhållsbehandling med antikoagulantia, till exempel med NOAK eller warfarin, kan fortsätta som ett alternativ till LMH, förutsatt att patienten kan svälja tabletter och har stabil njurfunktion.

Kunskap saknas avseende nytta/risk med trombocythämmare. Individuell bedömning krävs om behandling med trombocythämmare ska kvarstå eller tas bort under behandlingen med LMH.

Patienter med hög trombosrisk såsom aktiv malignitet utan hög blödningsrisk, eller tidigare venös tromboemboli, kan behöva högdos LMH. Diskutera förslagsvis med Hemostaskonsult.

Behandlingsperiod

Profylaxen utsättes 2–4 veckor efter insättning förutsatt att patienten varit fri från kliniska tecken på pågående infektion i en veckas tid.

Bakgrund

Fallserier från Kina och Europa visar att patienter som är infekterade med covid‑19 har ökad risk för venösa och arteriella tromboser [4, 5]. Hyperkoagulabilitet kan till exempel vara en del i utvecklingen av ARDS och njursvikt vid covid-19 [2]. Högre plasmakoncentration av d-dimer är enligt publicerade studier förenat med ökad dödlighet vid covid-19 [6].

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa och SÄBO-rådet

Källa

 1. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19. [Citerad 2020-04-20]
 2. Koagulationskonsult, Karolinska universitetssjukhuset. Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet vid covid-19. Dokumentnummer Kar2-17784 [Citerad 2020-04-20]
 3. Trombosprofylax vid covid-19. Riktlinje Danderyds sjukhus. DSVT-S-1795330. [Citerad 2020-04-24]
 4. Klok FA, Kruip M, van der Meer NJM, Arbous MS, Gommers D, Kant KM et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res. 2020 Apr 10
 5. Tang N, Bai H, Chen X, Gong J, Li D, Sun Z. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. J Thromb Haemost. 2020 Mar 27
 6. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-1062

Senast ändrad