Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ekonazol

Sammanfattning

Fara 9* P 3* B 3* T 3 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pevisone (ekonazol) (hämtad 2018-07-12).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapitata), ErC50 72 timmar = 0,17 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,2755 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-12] Finns Fass-info från Janssen. Ingen assessment report. Riskår ändrat från 2013 till 2015. Ändrat P och B från - till 3 "osäkert" eftersom data saknas.